Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Leuks Doen

 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
 • “Leuks Doen”: de website Leuks Doen, te vinden op de URL www.leuksdoen.nl, inclusief alle bijbehorende webpagina’s, functionaliteiten en diensten;
 • “Gebruiker”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van Leuks Doen, al dan niet met een geregistreerd account;
 • “Account”: het persoonlijke account dat door de Gebruiker kan worden aangemaakt op Leuks Doen om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten en diensten;
 • “Listings”: de op Leuks Doen geplaatste advertenties, aanbiedingen en/of omschrijvingen van accommodaties, activiteiten of andere diensten die door derden worden aangeboden.
 1. Toepasselijkheid en wijziging 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Leuks Doen door de Gebruiker. 2.2. Leuks Doen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen worden gepubliceerd op Leuks Doen en zijn vanaf het moment van publicatie van kracht.

 2. Registratie en account 3.1. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten en diensten op Leuks Doen is het aanmaken van een account verplicht. 3.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van de gegevens bij het aanmaken van het account. 3.3. De Gebruiker mag slechts één account aanmaken. 3.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om het account te delen met anderen. 3.5. De Gebruiker dient de inloggegevens voor het account geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken.

 3. Listings 4.1. Leuks Doen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Listings op de website. 4.2. De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat Leuks Doen geen partij is bij enige transactie of overeenkomst die tussen de Gebruiker en een aanbieder van een Listing wordt gesloten. 4.3. De Gebruiker dient zelf te controleren of de informatie in de Listings juist en volledig is voordat hij of zij tot boeking overgaat. 4.4. Leuks Doen behoudt zich het recht voor om Listings te verwijderen indien deze in strijd zijn met de wet of deze Algemene Voorwaarden.

 4. Intellectuele eigendom 5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, op Leuks Doen en de inhoud daarvan, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluiden, software en overige materialen, berusten uitsluitend bij Leuks Doen of diens licentiegevers. 5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leuks Doen de inhoud van Leuks Doen op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden.

 5. Aansprakelijkheid 6.1. Leuks Doen is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van Leuks Doen. 6.2. Leuks Doen is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van de inhoud van de Listings of de diensten die door de aanbieders worden aangeboden. 6.3. De Gebruiker vrijwaart Leuks Doen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Leuks Doen door de Gebruiker.

 6. Privacy 7.1. Leuks Doen respecteert de privacy van de Gebruiker en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 7.2. De Gebruiker stemt ermee in dat Leuks Doen de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt voor de uitvoering van de diensten op Leuks Doen en voor marketingdoeleinden. 7.3. Leuks Doen verstrekt geen persoonsgegevens van de Gebruiker aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten op Leuks Doen of indien dit wettelijk verplicht is.

 7. Overmacht 8.1. Leuks Doen is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden als gevolg van overmacht. 8.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: natuurrampen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen, technische storingen en andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van Leuks Doen.

 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 9.1. Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van Leuks Doen is Nederlands recht van toepassing. 9.2. Geschillen tussen Leuks Doen en de Gebruiker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 9. Slotbepalingen 10.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 10.2. Leuks Doen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. 10.3. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op Leuks Doen.